Bibles en ligne

Version 1: Version 2: Version 3: Chap.:

Bible :: Read Bible

Bible - Baiboly

« Zefania »

Bible Navigator
Select Book:

Bible Version:Chapter:

Search Bible
Search for words:

Sensitivity:
Exclude whitespaces
Include whitespaces

« Zefania 2 [MDG - malagasy] »
2:1 "Miangòna ianareo, eny, mivoria ianareo ry firenena tsy irina;"
2:2 Dieny tsy mbola mihatra ny didy, dieny tsy mbola mielina toy ny akofa ny andro, dieny tsy mbola tonga aminareo ny fahatezerana mafin' i Jehovah, eny dieny tsy mbola tonga aminareo ny andron' ny fahatezeran' i Jehovah.
2:3 "Mitadiava an' i Jehovah ianareo mpandefitra rehetra amin' ny tany, izay efa nanaraka ny fitsipiny; tadiavo ny fahamarinana, tadiavo ny fandeferana; angamba ho voafina ianareo amin' ny andron' ny fahatezeran' i Jehovah."

Against Philistia

2:4 "Fa hafoy Gaza, ary ho lao Askelona; horoahiny mitataovovonana Asdoda, ary hofongorana Ekrona."
2:5 "Lozan' ny mponina any amoron-tsiraka, dia ny firenen' ny Keretita! Manohitra anareo ny tenin' i Jehovah; ry Kanana tanin' ny Filistina! Haringako tokoa ianao mba tsy hisy mponina ao."
2:6 Ary ny any amoron-tsiraka dia ho tonga tany fiandrasan' ondry, izay misy zohy fialofan' ny mpiandry ondry, sy valan' ondry aman' osy.
2:7 "Ary ho tanin' ny sisa amin' ny taranak' i Joda izany, ka any no hiandrasany ondry; ny tranon' i Askelona no handriany amin' ny hariva; fa Jehovah Andriamaniny no hamangy azy ka hampody azy avy amin' ny fahababoany."

Against Moab and Ammon

2:8 Efa reko ny fandatsàn' i Moaba sy ny fanaratsian' ny taranak' i Amona, izay nandatsàny ny oloko sy nireharehany teny amin' ny sisin-taniny.
2:9 "Koa raha velona koa Aho, hoy Jehovah, Tompon' ny maro, Andriamanitry ny Isiraely, dia ho tahaka an' i Sodoma tokoa Moaba, ary ny taranak' i Amona ho tahaka an' i Gomora, dia ho alan' amiana sy lava-tsira ary tany lao mandrakizay; ny sisa amin' ny oloko no hamabo azy, ary ny sisa amin' ny oloko no hahalasa azy."
2:10 Izany no ho valin' ny avonavony, satria nandatsa ny olon' i Jehovah, Tompon' ny maro, sy nirehareha taminy izy.
2:11 Hahatsiravina aminy Jehovah, satria hahamosarena ireo andriamanitra rehetra ambonin' ny tany Izy, ary ny olona hiankohoka aminy, samy avy eny amin' ny toerany avy, dia ny nosin' ny jentilisa rehetra.

Against Cush

2:12 Ianareo Etiopiana koa dia ho voavonon' ny sabatro ianareo.

Against Assyria

2:13 "Ary haninjitra ny tanany hamely ny avaratra Izy ka handringana an' i Asyria; ary hahalao an' i Ninive ho karankaina tahaka ny efitra Izy."
2:14 Ary ny andian' ondry aman' osy handry eo aminy, dia ny biby rehetra amin' ny firenena. Ny sama sy ny sokina hitoetra ao amin' ny kapitaliny, ny feony mikiririoka no ho re ao am-baravarankely, ary fandravana no ho eo an-tokonana, fa hendahany ny rafitra sedera.
2:15 "Izany no tanàna niravoravo sady nandry fahizay, izay nanao anakampo hoe: izaho no izy, ary tsy misy hafa; endrey! efa tonga lao izy, eny, fandrian' ny biby! izay rehetra mandalo azy dia hisitrisitra sy hanondro tanana."

 
Bibles.mg 16 visiteurs connectéshttp://jesus.mg

Réalisé par Naya Livingstone & David Livingstone à Madagascar | Valid XHTML 1.0 | CSS 2.0