Bibles en ligne

Version 1: Version 2: Version 3: Chap.:

Bible :: Read Bible

Bible - Baiboly

« Efesiana »

Bible Navigator
Select Book:

Bible Version:



Chapter:

Search Bible
Search for words:

Sensitivity:
Exclude whitespaces
Include whitespaces

« Efesiana 5 [MDG - malagasy] »
5:1 "Koa amin’izany dia aoka hanahaka an’Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala;"
5:2 Ary mandehana amin’ny fitiavana, toy ny nitiavan’i Kristy antsika, dia ny nanolorany ny tenany ho antsika ho fanatitra sy sorona ho an’Andriamanitra ho hanitra ankasitrahana.
5:3 Fa ny fahavetavetana sy ny fahalotoana rehetra, na ny fieremana, dia aza avela hotononina eo aminareo akory aza, fa tsy mahamendrika ny olona masina izany,
5:4 Na faharatsiana, na resaka fahadalana, na voso-dratsy, izay tsy tokony hatao, fa aleo misaotra.
5:5 Fa fantatrareo izany, fa samy tsy manana lova eo amin’ny fanjakan’i Kristy sy Andriamanitra na ny vehivavy mpivarotena na ny olom-betaveta, na ny olona mpierina izay mpanompo sampy.
5:6 "Aza mety hofitahin’olona amin’ny teny foana ianareo; fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran’Andriamanitra amin’ny zanaky ny tsy fankatoavana."
5:7 Koa aza mety ho mpiombona aminy ianareo.
5:8 "Fa maizina ianareo fahiny, fa efa mazava ao amin’ny Tompo kosa ankehitriny; mandehana tahaka ny zanaky ny mazava;"
5:9 (Fa ny vokatry ny Fanahy dia ao amin’ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana),
5:10 Mamantatra izay ankasitrahan’ny Tompo.
5:11 Ary aza miray amin’ny asan’ny maizina tsy mahavoka-tsoa, fa aleo mananatra ireny.
5:12 Fa izay ataony ao amin’ny miafina, dia mahamenatra na dia ny milaza izany aza.
5:13 "Fa ny zavatra rehetra, raha anarina, dia asehon’ny mazava; fa izay mampiharihary ny zavatra rehetra dia ny mazava."
5:14 Koa izany no ilazany hoe: Mifohaza ianao izay matory, mitsangàna amin’ny maty, dia hampahazava anao Kristy.
5:15 Koa tandremo tsara izay fandehanareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala, fa tahaka ny hendry,
5:16 Ka hararaoty ny fotoana, fa ratsy izao andro izao.
5:17 Ary noho izany dia aza manao adaladala, fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon’ny Tompo.
5:18 Ary aza ho mamon-divay ianareo, fa amin’izany dia misy fanaranam-po, fa aoka hofenoina ny Fanahy,
5:19 "Ka mifampilazà amin’ny salamo sy ny fihirana ary ny tononkira ara-panahy, dia mihira sy mikalo ao am-ponareo ho an’ny Tompo;"
5:20 Misaora mandrakariva an’Andriamanitra sady Ray noho ny zavatra rehetra, amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompontsika,
5:21 Sady mifanaiky amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra.
5:22 Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny Tompo.
5:23 "Fa ny lahy no lohan’ny vavy, dia tahaka an’i Kristy koa no Lohan’ny fiangonana; ary Izy no mpamonjy ny tena."
5:24 Fa tahaka ny aneken’ny fiangonana an’i Kristy, no aoka haneken’ny vavy ny lahy koa amin’ny zavatra rehetra.
5:25 Ianareo lehilahy, tiavo ny vadinareo, dia tahaka ny nitiavan’i Kristy ny fiangonana koa ka nanolorany ny tenany ho azy,
5:26 Mba hahamasina azy amin’ny anadiovany azy amin’ny rano fanasana amin’ny teny,
5:27 Mba hatolony ho an’ny tenany izany ho fiangonana be voninahitra, tsy misy pentimpentina, na fiketronana, na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy.
5:28 Dia tahaka izany koa, ny lehilahy tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tia ny vadiny dia tia ny tenany.
5:29 "Fa tsy mba misy olona tsy tia ny nofony, fa mamelona sy mitaiza azy, dia tahaka ny Tompo amin’ny fiangonana;"
5:30 Fa momba ny tenany isika, dia momba ny nofony sy ny taolany.
5:31 “Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hiray amin’ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roroa”.
5:32 "Zava-miafina lehibe izany; fa milaza ny amin’i Kristy sy ny fiangonana aho."
5:33 Na dia izany aza, aoka ny tsirairay avy aminareo ho tia ny vadiny tahaka ny tenany, ary aoka kosa ny vavy hanaja ny lahy.

 




Bibles.mg 15 visiteurs connectéshttp://jesus.mg

Réalisé par Naya Livingstone & David Livingstone à Madagascar | Valid XHTML 1.0 | CSS 2.0