Bibles en ligne

Version 1: Version 2: Version 3: Chap.:

Bible :: Read Bible

Bible - Baiboly

« Filemona »

Bible Navigator
Select Book:

Bible Version:Chapter:

Search Bible
Search for words:

Sensitivity:
Exclude whitespaces
Include whitespaces

« Filemona 1 [MDG - malagasy] »
1:1 Paoly, mpifatotra an’i Jesosy Kristy, ary Timoty rahalahinay, mamangy an’i Filemona, ilay malalanay indrindra sy mpiara-miasa aminay.
1:2 Ary mamangy an’i Apia malalanay sy Arkipo, miaramila namanay, sy ny fiangonana ao an-tranonao,
1:3 Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo.
1:4 Misaotra an’Andriamanitra mandrakariva aho, raha mahatsiaro anao amin’ny fivavahako,
1:5 "Satria reko ny fitiavanao sy ny finoana izay anananao ho an’i Jesosy Tompo sy ho an’ny olona masina rehetra;"
1:6 Mba hiasa mahery ny fanambarana ny finoanao amin’ny fahalalana ny zavatra tsara rehetra izay ao anatinao ao amin’i Kristy Jesosy.
1:7 Fa manana fifaliana be sy fiononana ao amin’ny fitiavanao izahay, satria efa novelombelominao ny fitiavan’ny olona masina, ry rahalahy.
1:8 Koa na dia manana fahasahiana be ao amin’i Kristy handidy anao amin’izay mendrika aza aho,
1:9 Nefa noho ny fitiavana, izaho Paoly, izay efa anti-panahy sady mpifatotra an’i Kristy Jesosy koa ankehitriny, dia miangavy aminao.
1:10 Eny, miangavy anao aho ny amin’ny zanako, izay naterako teto amin’ny fifatorako, dia Onesimosy,
1:11 "Ilay tsy nahasoa anao fahiny, nefa ankehitriny mahasoa antsika, dia izaho sy ianao;"
1:12 "Izay nampodiko indray; koa raiso izy, toy ny tenako."
1:13 "Saiky nohazoniko taty amiko izy hanompo ahy hisolo anao eto amin’ny fifatorako noho ny filazantsara;"
1:14 Nefa raha tsy nahalala izay hevitrao aho aloha, dia tsy te-hanao na inona na inona, mba tsy ho toy ny amin’ny fanerena ny soa ataonao, fa amin’ny sitrapo.
1:15 Fa izany angaha no nialany vetivety, dia ny mba hanananao azy mandrakizay,
1:16 "Tsy toy ny mpanompo intsony anefa, fa efa mihoatra noho ny mpanompo dia rahalahy malala, indrindra fa ho ahy, mainka fa ho anao, na amin’ny nofo na ao amin’ny Tompo;"
1:17 Koa raha ataonao ho namanao aho, dia raiso toa ahy izy.
1:18 "Nefa raha nanao izay tsy marina taminao izy, na nitrosa dia ataovy ho ahy izany;"
1:19 "Izaho Paoly no manoratra izany amin’ny tanako, izaho no handoa izany; nefa tsy lazaiko aminao fa mitrosa ny tenanao amiko aza ianao."
1:20 "Eny, ry rahalahy, aoka hanana fifaliana avy aminao ao amin’ny Tompo aho; velombelomy ny fitiavako ao amin’ny Tompo."
1:21 Noho ny fahatokiako ny fankatoavanao no anoratako aminao, ary fantatro koa fa hanao mihoatra noho izay lazaiko aza ianao.
1:22 "Ary izao koa: Mba hanamboary trano hitoerako aho; satria matoky fa homena anareo aho noho ny vavaka ataonareo."
1:23 Manao veloma anao Epafra, mpifatotra namako ao amin’i Kristy Jesosy,
1:24 Sy Marka sy Aristarko sy Demasy ary Lioka, mpiara-miasa amiko.
1:25 Ho amin’ny fanahinareo anie ny fahasoavan’i Jesosy Kristy Tompontsika. Amena. (Nosoratan’i Onesimosy mpanompo, tany Roma ho an’i Filemona).

 
Bibles.mg 11 visiteurs connectéshttp://jesus.mg

Réalisé par Naya Livingstone & David Livingstone à Madagascar | Valid XHTML 1.0 | CSS 2.0