Bibles en ligne

Version 1: Version 2: Version 3: Chap.:

Bible :: Read Bible

Bible - Baiboly

« Hebreo »

Bible Navigator
Select Book:

Bible Version:Chapter:

Search Bible
Search for words:

Sensitivity:
Exclude whitespaces
Include whitespaces

« Hebreo 11 [MDG - malagasy] »
11:1 Ary ny finoana no tenan' ireo zavatra antenaina, fanehoana ireo zavatra tsy hita.
11:2 Fa izany no nahatsara laza ny ntaolo.
11:3 Finoana no ahafantarantsika fa ny tenin’Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao, ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita izao.
11:4 "Finoana no nanateran’i Abela ho an’Andriamanitra fanatitra tsara lavitra kokoa noho ny an’i Kaina, ka izany no nanambarana azy fa marina, satria Andriamanitra no nanambara ny amin’ny fanatitra nataony; ary amin’izany, na dia maty aza izy, dia mbola miteny ihany."
11:5 "Finoana no namindrana an’i Enoka tsy hiharan’ny fahafatesana; ka dia tsy hita izy, satria nafindran’Andriamanitra; fa talohan’ny namindrana azy dia nambara fa nankasitrahan’Andriamanitra izy."
11:6 "Fa raha tsy amin’ny finoana, dia tsy misy azo atao ahazoana sitraka aminy; fa izay manatona an’Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady Azy."
11:7 "Finoana no nanamboaran’i Noa sambofiara hamonjena ny ankohonany, fa natahotra izy, rehefa notoroan’Andriamanitra hevitra ny amin’ny zavatra tsy mbola hita; koa izany no nanamelohany izao tontolo izao sy nahatongavany ho mpandova ny fahamarinana araka ny finoana."
11:8 "Finoana no nankatoavan’i Abrahama, rehefa nantsoina hiainga hankany amin’izay tany ho azony ho lova; ka dia niainga izy, nefa tsy fantany izay alehany."
11:9 "Finoana no nivahiniany tany amin’ny tany nolazain’ny tenifikasana, toy ny any an-tanin’olona, mitoetra an-day, mbamin’Isaka sy Jakoba, mpiara-mandova izany tenifikasana izany aminy;"
11:10 "Fa nanantena hahazo ny tanàna misy fanorenana izy, Andriamanitra no Tompo-marika sy Mpanao izany;"
11:11 Ary na Saraha aza, dia finoana koa no nandraisany hery hanana anaka sy niterahany rehefa nitsaha-jaza izy, satria nataony fa mahatoky Ilay efa nampanantena azy.
11:12 Koa dia avy tamin’ny anankiray, izay efa toy ny maty, no niavian’ny maro toy ny kintana eny amin’ny lanitra sy toy ny fasika eny amoron-dranomasina, izay tsy hita isa.
11:13 "Ireo rehetra ireo dia maty tamin’ny finoana, kanefa tsy mbola nahazo ny tenifikasana; fa nahatazana azy eny lavitra eny izy, dia resy lahatra ka namihina azy, ary nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tety ambonin’ny tany izy ireo."
11:14 Fa izay milaza izany zavatra izany dia maneho marimarina fa mitady tanàna izy.
11:15 Raha ny marina, raha nahatsiaro ny tany nialany izy ireo, dia ho nahita fotoana hiverenany.
11:16 "Fa amin’izany, ny tsara lavitra no iriny, dia ny any an-danitra; ary noho izany Andriamanitra dia tsy menatra hatao hoe Andriamaniny, satria efa nanomana tanàna ho an’ireo Izy."
11:17 Finoana no nanateran’i Abrahama an’Isaka, raha nozahan-toetra izy, ary ny zanany lahy tokana no naterin’ilay efa nandray ny tenifikasana,
11:18 Dia ilay nilazana hoe: “Avy amin’Isaka no hantsoina izay taranaka ho anao.”
11:19 "Fa nihevitra izy fa Andriamanitra mahay manangana azy amin’ny maty; ary ohatra ny avy amin’izany no nandraisany azy;"
11:20 Finoana no nitsofan’Isaka rano an’i Jakoba sy Esao ny amin’ny zavatra ho avy.
11:21 Finoana no nitsofan’i Jakoba rano ny zanak’i Josefa roa lahy, rehefa ho faty izy, sy niankohofany, niankina tamin’ny lohan’ny tehiny.
11:22 Finoana no nilazan’i Josefa ny fialan’ny zanak’Isiraely, rehefa ho faty izy, sy nanafarany ny amin’ny taolany.
11:23 Finoana no nanafenan’ny ray aman-drenin’i Mosesy azy telo volana, raha vao teraka izy, satria hitany fa zaza tsara izy, ary tsy natahorany ny didin’ny mpanjaka.
11:24 Finoana no nandavan’i Mosesy tsy hatao hoe zanaky ny zanakavavin’i Farao, rehefa lehibe izy,
11:25 "Nifidy mantsy izy hiara-mitondra fahoriana amin’ny olon’Andriamanitra toy izay hanana fifaliana vetivety amin’ny fahotana;"
11:26 Nanao ny fanaratsiana an’i Kristy ho harena be lavitra noho ny tahiry soan’i Egypta, satria nijery ny famalian-tsoa izy.
11:27 "Finoana no nandaozany an’i Egypta, ka tsy natahorany ny fahatezeran’ny mpanjaka; fa naharitra toy ny mahita Izay tsy hita izy."
11:28 "Finoana no nitandremany ny paska sy ny famafazana ny ra, fandrao hahatratra ny azy ireo ny nandringana ny lahimatoa;"
11:29 Finoana no nitany ny Ranomasina Mena toy ny mandia tany maina, izay mba nandraman’ny Egyptiana ka dia voatelina izy ireo.
11:30 Finoana no nampirodana ny mandan’i Jeriko, rehefa nohodidinina hafitoana.
11:31 Finoana no tsy nahafaty an-dRahaba janga niaraka tamin’ny tsy nino, fony nandray ny mpisafo tany tamin’ny fihavanana izy.
11:32 Ary inona koa no holazaiko? Fa ho lany ny andro, raha milaza an’i Gideona sy Baraka sy Samsona ary Jefta aho, Davida koa sy Samoela, ary ny mpaminany,
11:33 Izay nandresy fanjakana tamin’ny finoana, niasa fahamarinana, nahazo tenifikasana, nanakombona ny vavan’ny liona,
11:34 Namono ny fidedadedan’ny afo, afaka tamin’ny lelan-tsabatra, raha nalemy dia nampahatanjahina, tonga nahery tamin’ny ady, dia nampandositra ny miaramilan' ny firenena hafa.
11:35 "Ny vehivavy nandray ny azy efa maty, fa natsangana ho velona indray; ary ny sasany nampijalijaliana ho faty, nefa tsy nety nanao izay hahafahany, mba hahazoany fitsanganana tsara lavitra;"
11:36 "Ary ny sasany niaritra fanesoana sy kapoka mafy ary fatorana sy tranomaizina koa;"
11:37 "Notoraham-bato izy, notsofana, nalaim-panahy, novonoina tamin’ny sabatra, dia nirenireny nitafy hoditr’ondry sy hoditr’osy; efa lao, ory, nampijalijaliana."
11:38 "(Nefa izao tontolo izao tsy mendrika ny hitoerany akory); dia nirenireny tany an’efitra sy tany an-tendrombohitra sy tany an-johy ary tao an-dava-tany izy."
11:39 "Ary ireo rehetra ireo, na dia efa nahazo laza tsara noho ny finoana aza, dia tsy mba nandray ny tenifikasana;"
11:40 Efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika Andriamanitra, mba tsy hatao tanteraka ireo, raha tsy efa mby eo koa isika.

 
Bibles.mg 10 visiteurs connectéshttp://jesus.mg

Réalisé par Naya Livingstone & David Livingstone à Madagascar | Valid XHTML 1.0 | CSS 2.0