Bibles en ligne

Version 1: Version 2: Version 3: Chap.:

Bible :: Read Bible

Bible - Baiboly

« Hebreo »

Bible Navigator
Select Book:

Bible Version:Chapter:

Search Bible
Search for words:

Sensitivity:
Exclude whitespaces
Include whitespaces

« Hebreo 3 [MDG - malagasy] »
3:1 "Koa amin’izany, ry rahalahy masina, mpiombona ny fiantsoana avy any an-danitra, hevero ny apostoly sy Mpisoronabe Izay ekentsika, dia Kristy Jesosy;"
3:2 Izay nahatoky an' Ilay nanendry Azy, tahaka an’i Mosesy nahatoky koa tao amin’ny tranon’Andriamanitra rehetra.
3:3 Fa izany Lehilahy izany no natao mendrika hanam-boninahitra noho Mosesy, araka ny ananan’ny mpanao trano voninahitra bebe kokoa noho ny trano nataony.
3:4 "Fa ny trano rehetra dia samy nisy olona nanorina azy; fa Izay nanao ny zavatra rehetra kosa dia Andriamanitra."
3:5 "Ary Mosesy dia mpanompo nahatoky tokoa tao amin’ny tranony rehetra, ho fanambarana izay zavatra mbola holazaina aoriana;"
3:6 "Fa Kristy kosa dia Zanaka manapaka ny tranony; ary isika no tranony, raha hazonintsika mafy hatramin’ny farany ny fahatokiana sy ny firavoravoana momba ny fanantenana."
3:7 Koa (araka izay lazain’ny Fanahy Masina hoe: Anio, raha hihaino ny feony ianareo,
3:8 Aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin’ny fahasosorana, tamin’ny andron’ny fakampanahy tany an’efitra,
3:9 Izay nakan’ny razanareo fanahy Ahy tamin’ny nizahany toetra Ahy, ary nahita ny asako efapolo taona izy.
3:10 Koa tezitra tamin’izany taranaka izany Aho ka nanao hoe: Ireo dia maniasia amin’ny fony mandrakariva, ary tsy nahalala ny lalako.
3:11 Ary araka izany no nianianako tamin’ny fahatezerako hoe: Tsy hiditra amin’ny fitsaharako ireo).
3:12 "Tandremo, ry rahalahy, fandrao hisy aminareo hanana fo ratsy tsy mino ka hiala amin’Andriamanitra velona;"
3:13 "Fa mifananara isan’andro, raha mbola atao hoe: “Anio”; fandrao hisy aminareo ho tonga mafy fo noho ny famitahan’ny ota."
3:14 "Fa efa tonga mpiombona amin’i Kristy isika, raha mihazona mafy ny fiandohan’ny fahatokiantsika hatramin’ny farany;"
3:15 Raha atao hoe: “Anio, raha hihaino ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin’ny fahasosorana.”
3:16 Fa ny sasany nahatezitra Azy, rehefa nandre, fa tsy izay rehetra nentin’i Mosesy niala tany Egypta akory.
3:17 Ary iza no nahatezitra Azy efapolo taona? Tsy izay nanota va, ka dia niampatrampatra tany an’efitra ny fatiny?
3:18 Ary iza no nianianany fa tsy hiditra any amin’ny fitsaharany, afa-tsy izay tsy nino?
3:19 Ka dia hitantsika fa tsy nahazo niditra izy ireo noho ny tsy finoana.

 
Bibles.mg 12 visiteurs connectéshttp://jesus.mg

Réalisé par Naya Livingstone & David Livingstone à Madagascar | Valid XHTML 1.0 | CSS 2.0