Bibles en ligne

Version 1: Version 2: Version 3: Chap.:

Bible :: Read Bible

Bible - Baiboly

« Hebreo »

Bible Navigator
Select Book:

Bible Version:Chapter:

Search Bible
Search for words:

Sensitivity:
Exclude whitespaces
Include whitespaces

« Hebreo 4 [MDG - malagasy] »
4:1 Koa aoka isika hatahotra, fandrao na dia mbola misy tenifikasana fa hiditra any amin’ny fitsaharany aza isika, dia mba misy eo aminareo toa tsy mahatratra izany.
4:2 "Fa isika koa dia nitoriana ny filazantsara tahaka ireny ihany; kanefa ny teny izay efa reny dia tsy nahasoa azy, satria tsy niharo finoana tao amin’izay nandre."
4:3 "Fa isika izay nino no miditra amin’ny fitsaharana, araka ny voalazany hoe: Toy ny nianianako tamin’ny fahatezerako, raha hiditra amin’ny fitsaharako izy; na dia vita hatramin’ny nanorenana izao tontolo izao aza ny asa."
4:4 Fa nilaza ny andro fahafito Izy eo amin’ny teny anankiray araka izao: “Ary Andriamanitra nitsahatra tamin’ny asany rehetra tamin’ny andro fahafito.”
4:5 Ary amin’izao teny izao koa: Raha hiditra amin’ny fitsaharako ireo.
4:6 Koa satria mbola hiditra eo ihany ny sasany, ary izay nitoriana ny teny tamin’ny voalohany dia tsy niditra noho ny tsy finoana,
4:7 Dia mametra andro anankiray indray Izy, milaza ao amin’i Davida hoe: “Anio,” na dia efa ela toy izany aza, araka ny voalaza teo hoe: “Anio raha hihaino ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo.”
4:8 Fa raha Josoa no nanome azy fitsaharana, dia tsy mba ho nilaza andro hafa Izy taorian’izany.
4:9 Koa dia mbola misy fitsaharana ho an’ny olon’Andriamanitra.
4:10 Fa izay niditra tao amin’ny fitsaharany, dia izy koa no nitsahatra tamin’ny asany, tahaka an’Andriamanitra tamin’ny Azy.
4:11 Koa aoka isika hiezaka hiditra amin’izany fitsaharana izany, fandrao hisy olona latsaka amin’ny tsy finoana tahaka izany koa.
4:12 Fa velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin’ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fikasan’ny fo.
4:13 "Ary tsy misy zavatra àry na inona na inona izay tsy miseho eo anatrehany; fa ny zavatra rehetra dia mihanjahanja sy miharihary eo imason’Ilay tsy maintsy hamoahantsika ny nataontsika."
4:14 Koa satria isika manana Mpisoronabe lehibe, Izay lasa namaky ny lanitra, dia Jesosy Zanak’Andriamanitra, aoka isika hihazona mafy ny fiaikentsika.
4:15 Fa isika tsy manana mpisoronabe izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa Izay efa nalaim-panahy tamin’ny zavatra rehetra tahaka antsika, kanefa tsy nanana ota.
4:16 Koa aoka isika hanatona ny sezafiandrianan’ny fahasoavana amin’ny fahasahiana, mba hahazoantsika famindrampo sy hahitantsika fahasoavana ho famonjena amin’izay andro mahory.

 
Bibles.mg 19 visiteurs connectéshttp://jesus.mg

Réalisé par Naya Livingstone & David Livingstone à Madagascar | Valid XHTML 1.0 | CSS 2.0